جولای 28, 2018

ترميم ميكروسكوپي اعصاب محيطي

سیستم عصبی شامل دو قسمت مرکزي ( مغز و نخاع) ومحیطی( اعصاب مغزي و نخاعی ، زنجیر سمپاتیک و …) است.عصب محیطی شامل دسته هایی از اکسون هاي حسی وحرکتی است. اکسون ها به دو دسته میلین دار و فاقد میلینتقسیم می شوند. سلول هاي شوان مسئول میلین سازياکسون هاي […]